www.88khao.com

rainbow

Khởi tố 28 con bạc trong dường day ca dộ fun88.com | Phap luật

Ti?n th?ng ho?c thua c?a các con b?c v?i nhà cái ???c thanh toán qua hình th?c chuy?n kho?n trên m?ng (Internet Banking). Sau ?ó ng??i ch?i ???c nh?n m?t tài kho?n trên trang m?ng fun88.com có s? “ti?n ?o” t??ng ???ng s? ti?n ?ã n?p. Nhi?u b? can thu?c gi?i trí th?c, có trình ??, có ?i?u ki?n, th?i gian ti?p xúc và s? d?ng các s?n ph?m, d?ch v? công ngh? thông tin, có th? ?ánh b?c vào b?t c? không gian nào và th?i gian không gi?i h?n.

?? t? ch?c ?ánh b?c, Toàn thành l?p Công ty CP Truy?n thông FAM (???ng ?inh Tiên Hoàng, ph??ng ?a Kao, qu?n 1, TP.HCM). Nhân viên ???c nh?n vào làm ph?i m? 5 tài kho?n ngân hàng r?i làm gi?y ?y quy?n, giao tài kho?n cho Toàn s? d?ng.

Trang fun88.com t? ch?c ?ánh b?c d??i nhi?u hình th?c nh? cá ?? bóng ?á, bóng chuy?n, qu?n v?t, ?ánh các lo?i bài d?ng onlines…. Ng??i ch?i s? dùng tài kho?n trên trang website v?i s? “ti?n ?o” này ?ánh b?c tr?c tuy?n, d??i hình th?c cá ?? bóng ?á và nhi?u môn th? thao trên th? gi?i khác…

Quá trình ?i?u tra, C45 ?ã kh?i t? 28 b? can v?i các t?i danh t? ch?c ?ánh b?c, ?ánh b?c. Tuy nhiên ?ây ch? là v? b?c ?? Toàn và ??ng b?n núp bóng t? ch?c ?ánh c? b?c.. Công ty th??ng xuyên ??ng ký tuy?n d?ng nhân s?. Theo nh?n ??nh, s? ti?n mà chúng chuy?n cho nhà cái ? n??c ngoài là c?c l?n, ch?a th? th?ng kê.

T?i Vi?t Nam, ??i t??ng c?m ??u ???ng dây ?ánh b?c fun88.com ???c xác ??nh là Ph?m Huy Toàn (38 tu?i, ? qu?n Bình Th?nh, TP.HCM). Ng??i ch?i mu?n tham gia, ph?i n?p ti?n USD ho?c ti?n n??c s? t?i. ?? ho?t ??ng nhi?u n??c tham gia ?ánh b?c, giao di?n website ???c thi?t k? v?i nhi?u ngôn ng? khác nhau.

T? gi?a n?m 2012 ??n nay, Toàn chuy?n tên ??ng ký kinh doanh cho em h? là V? Vi?t H?i (30 tu?i, ? qu?n 1, TP.HCM). Sau ?ó, ng??i ch?i nh?n ???c 1 tài kho?n trên trang m?ng fun88.com có s? ti?n ?o t??ng ???ng, dùng ?? ?ánh b?c tr?c tuy?n. Công ty này ??ng ký kinh doanh lo?i hình qu?ng cáo, marketing qua m?ng Internet. ?áng chú ý, t?t c? nh?ng ng??i tham gia ?ánh b?c ??u thua nhi?u h?n th?ng. Tuy nhiên, toàn b? ho?t ??ng c?a công ty v?n do Toàn ch? ??o. Nh?ng con b?c ph?i n?p ti?n qua tài kho?n ngân hàng cho Toàn b?ng USD hay Vi?t Nam ??ng. ??i t??ng này t?ng là “chân r?t kh?ng” trong ???ng dây ?ánh b?c m88.com ?ã b? B? Công an ?ánh s?p.

Fun88.com là trang website cá c??c tr?c tuy?n trên m?ng internet, máy ch? ??t ? Philippines, ho?t ??ng công khai ? nhi?u n??c thu?c Châu Á và th? gi?i

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.